0
0 €

Obchodné podmienky

1) OBJEDNÁVKA

Objednávka sa považuje za záväznú po telefonickom alebo mailovom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Samotné potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje najmä obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru, jeho počet, farba, veľkosť, cena za tovar a prepravu.

2) VÝMENA/VRÁTENIE TOVARU

VÝMENA TOVARU

1. Tovar na výmenu si prosím objednajte štandardným spôsobom. Zvoľte spôsob dopravy a platbu bankovým prevodom (Objednávku neuhrádzajte!). Pred potvrdením objednávky napíšte do poznámky “VÝMENA”.

2. Potom nám číslo novej objednávky pošlite na mail info@lalidesign.sk. My pošleme kuriéra, ktorý Vám prinesie Tovar na výmenu a zoberie od Vás nesprávnu veľkosť. Balík prosím dôkladne zabaľte, aby sa nepoškodil obal. Na balík nemusíte nič písať. Tovar musí byť nenosený a nepoškodený !

3. Výmena tovaru cez kuriéra stojí 3 Eurá.


VRÁTENIE TOVARU

1, Prosím stiahnite si: formulár na vrátenie tovaru

2. Vyplnený formulár vložte do obálky a odošlite k nám na adresu: LALI design s.r.o., HLAVNÁ 44, NENINCE, 99126.

3. Tovar musí byť nenosený anepoškodený !

4. Po kontrole tovaru Vám pošleme peniaze späť na účet.

3) REKLAMÁCIE

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, ako náhle sa objavila vada. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu alebo nedodržaním výrobnej technológie.
7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť LALIdesign s.r.o.. prevádzkujúca e-shop www.lalidesign.sk je oprávnená odmietnuť prevzatie k reklamačnému vybaveniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúra) na adresu: LALIdesign s.r.o., Hlavná 44, 99126, Nenince.

Pre uplatnenie reklamácie si prosím stiahnite reklamačný formulár (PDF) a postupujte podľa inštrukcií.

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.) 
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

5) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ je tovar nepoužitý a v pôvodnom stave, predlžujeme zákonnú lehotu až na 14 dní od objednávky tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@lalidesign.sk alebo písomne na adresu dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť dátum objednávky, variabilný symbol platby (v prípade platby na účet). Pokiaľ už zákazník tovar obdŕžal a prevzal, zašle tovar späť na adresu dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU.

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej chyby výrobku, alebo chyby už opraveného výrobku vraciame platbu za tovar zákazníkovi v plnej výške, najneskôr však do 15 dní.

6) AKCIE NA PODPORU PREDAJA

V prípade nastavenia marketingových kampaní na podporu predaja, (poštovné zadarmo, zľava z ceny tovaru, darček k nákupu) sa jednotlivé akcie nekumulujú a nevzťahujú sa na tovar zaradený do výpredaja.

Poskytnutie e-mailovej adresy: Registráciou alebo nákupom bez registrácie s uvedením e-mailu súhlasím so zasielaním reklamných správ