0
0 €

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu eshop.lalidesign.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode http://eshop.lalidesign.sk . VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu http://eshop.lalidesign.sk a kupujúceho. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

OZNAČENIE STRÁN:

Predávajúci: LALI design production, s. r. o., so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 660 551, DIČ: 2120433205, IČ DPH: SK2120433205, Zapísaný v OR OS BA I. oddiel: Sro, vložka č.: 117191/B, tel.: +421 948 776 110, e-mail: info@lalidesign.sk (ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci: Vy (ďalej len „kupujúci“)

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.lalidesign.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 14 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

CENA TOVARU

Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenami produktov v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je však vždy oprávnený poskytnúť zľavu na zakúpené produkty v súlade so svojou aktuálnou cenovou politikou alebo marketingovou kampaňou.

SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci môže uskutočniť platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov:
1. V hotovosti (dobierkou), t.j. platbou kuriérovi pri doručovaní cez kuriérsku službu.
2. Bankovým Prevodom vopred v prípade platieb v mene EUR v SR na účet vedený v Tatrabanke banke: SK551100 000000 2949032411 (Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

DOPRAVA TOVARU A POŠTOVNÉ

Tovar je odosielaný Kuriérskou službou. Cena za dopravu tovaru v rámci SR pri bankovom prevode na účet je 3,50 EUR. Doprava tovaru v rámci SR pri platbe na dobierku je 4,50 EUR.

DODACIA LEHOTA

Lehota na spracovanie objednávky je pri položkách, ktoré sú na sklade, 1pracovný deň. V prípade objednávky na mieru, maximálne do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou. V prípade bankového bude tovar odoslaný po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.

NÁHRADA NÁKLADOV PRI NEPREVZATÍ TOVARU

Predávajúci má právo na náhradu nákladov (škody) v prípade, že si kupujúci neprevzal objednaný tovar, ktorý mu bol doručený a kupujúci objednávku nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu celkovú škodu, ako aj ušlý zisk.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU (STORNO)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, v prípade, ak napriek všetkému svojmu úsiliu, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Pričom dôvody sú spôsobené hlavne vypredaním zásob, nedostupnosťou tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve ukončil výrobu alebo vykonal také zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@lalidesign.sk. Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho.

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať osobne predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu: LALIdesign s.r.o., Hlavná 44, 99126, Nenince.

Formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy

REKLAMÁCIA TOVARU

1. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, ako náhle sa objavila vada. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.
5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
6. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu alebo nedodržaním výrobnej technológie.
7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť LALIdesign s.r.o.. prevádzkujúca e-shop www.lalidesign.sk je oprávnená odmietnuť prevzatie k reklamačnému vybaveniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.
10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúra) na adresu: LALIdesign s.r.o., Hlavná 44, 99126, Nenince.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávke tovarov a služieb na webovej stránke www.lalidesign.sk je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje, vrátane osobných údajov. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný chrániť pred tretími osobami, a pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR) sú upravené tu.

AKCIE NA PODPORU PREDAJA

V prípade nastavenia marketingových kampaní na podporu predaja, (poštovné zadarmo, zľava z ceny tovaru, darček k nákupu) sa jednotlivé akcie nekumulujú a nevzťahujú sa na tovar zaradený do výpredaja.

TRVANIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.